Bouppteckning

När en anhörig gått bort måste en hel del redas ut trots den svåra tiden av sorg. En bouppteckning ska genomföras där den avlidnes ekonomi gås igenom. En förteckning över alla tillgångar och skulder som finns i boet antecknas till gällande marknadsvärde. Och om det finns ett testamente måste det delges arvingar och vilka som ska vara dödsbodelägare måste utredas.

En färdig bouppteckning är en legitimationshandling där du kan se vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar. Den är också din behörighetshandling, som tillsammans med en eventuell fullmakt, ger dig rätt att avsluta konton i den avlidnes bank. Inom tre månader efter dödsfallet ska anhöriga ha en förrättning då dödsbodelägarna tillsammans går igenom ett förslag till bouppteckning. Därefter har man en månad på sig att lämna in den till Skatteverket.

Dödsbo och dödsbodelägare

Allt som en person äger när han eller hon avlider räknas in i det så kallade dödsboet. Rent juridiskt är det boet som äger allt till dess att arvet har skiftats. Delägarna representerar dödsboet tillsammans och måste därför vara överens om hur boet ska förvaltas innan arvskiftet genomförs.

Det vanligaste är att en av delägarna, eller någon utomstående, får de övrigas fullmakt att förvalta och företräda dödsboet. Om man inte är överens i delägarkretsen kan ni ansöka till tingsrätten som kan förordna en boutredningsman. Det blir då oftast en familjerättsjurist med stor kunskap och kompetens att hantera
dessa frågor.

Om dödsboet saknar tillgångar eller om tillgångarna bara räcker till att betala begravningen och bouppteckningskostnaderna kan hela bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Dödsboet kan då vända sig direkt till socialkontoret i den avlidnes hemkommun.

När någon nära anhörig gått bort och du har full upp med sorgen, begravningen och allt som ska ordnas kan Bra Juridik ta hand om allt det andra. Vi har stor erfarenhet av att hantera både det juridiska och ekonomiska i samband med dödsfall. Du behöver bara ta kontakt med oss så hjälper vi dig direkt.

Relaterade tjänster: Arvskifte, Testamente